เศรษฐกิจดิจิทัลขยับจีดีพีโต 14.07% ฝ่าแรงจากโควิด-19

เศรษฐกิจดิจิทัลขยับจีดีพีโต 14.07% ฝ่าแรงจากโควิด-19

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า ผลการจัดทำดิจิทัลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี ในภาคดิจิทัล (Digital GDP) ของประเทศไทย ประจำปี 2564 มีอัตราการขยายตัวที่น่าพอใจ สามารถฝ่าแรงต้านจากผลกระทบจากโควิด-19 และปรับตัวสูงขึ้น 14.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีมูลค่า 2,098,627 ล้านบาท

เศรษฐกิจ

“เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละของ Digital GDP ต่อจีดีพีในภาพรวมของประเทศ พบว่าในปี 2564 ยกระดับขึ้นมาอยู่ที่ 12.97% จากปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 11.77% สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจไทยบางส่วนสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆยังปรับตัวได้ไม่มากนัก ส่งผลให้การเติบโตของจีดีพีในภาพรวมยังมีความล่าช้า เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงกว่า”

นายภุชพงค์กล่าวว่า มุ่งหวังให้ภาคส่วนต่างๆนำข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป และย้ำว่า สดช.ให้ความสำคัญกับการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล มีความรวดเร็ว ครอบคลุม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล.